ซอฟต์แวร์

SOFTWARE

โปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการด้านทางธุรกิจ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น

Shadow Software

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันสามารถนำคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้สะดวก การใช้งานซอฟต์แวร์นั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกซอฟต์แวร์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของตนเอง โดยผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทำขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนร่วมกันทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีความต้องการจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะธุรกิจต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

• ระบบบริหารจัดการน้ำมัน
• ระบบบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะ
• ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน