FAQ

ตอบ กล่อง gps ใช้พลังงาน 0.2 A ต่อชั่วโมง

ตอบ ไฟสีเหลืองจะแสดงเมื่อรูดบัตรใบขับขี่ผ่าน หากรูดไม่ผ่านจะแสดงไฟสีแดงพร้อมเสียงเตือน