บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีมามากกว่า 20 ปี ด้านการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบควบคุมระยะไกล (Software & IoT Development)
พัฒนาต่อยอดงานด้านโลจิสติกส์ รวมถึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพ การทำงานด้วยระบบการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปพัฒนาระบบจัดการอัตโนมัติ AI (Artificial Intelligence) สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีมามากว่า 20 ปี ด้านการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบควบคุมระยะไกล (Software & IoT Development) พัฒนาต่อยอดงานด้านโลจิสติกส์ รวมถึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพ การทำงานด้วยระบบการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปพัฒนาระบบจัดการอัตโนมัติ AI (Artificial Intelligence) สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจของบริษัท

1. สร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานขนส่งอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างความพึงพอใจด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ มีความปลอดภัยระดับสากล

4. สรรหาและพัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง

5. รักษาสัมพันธภาพกับคู่ค้า ลูกค้า และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

6. ยกระดับสมรรถนะองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจ

7. รับผิดชอบและห่วงใยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบการจัดการงานขนส่ง