บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อประกอบธุรกิจด้านผู้ผลิต วิจัย อุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาซอฟต์แวร์เทคโนโลยีด้านการติดตามยานพาหนะและส่วนบุคคลแบบสวมใส่ Automotive Vehicle Logistic System ( AVLS ) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SHADOW GPS Tracking" และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนการพัฒนาและนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนจนบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนของประเทศ

บริษัท ฯ มีหลักการบริหารงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในการผลิตสินค้าของบริษัท ฯ จะใช้ระบบและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้

ปัจจุบันความปลอดภัยของบุคคลที่รัก สัตว์ที่รักหรือสิ่งของที่มีค่า ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและให้ความสำคัญมากในการดำเนินชีวิต ดังนั้นทางบริษัท ฯ จึงเล็งเห็นถึงปัญหาของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน บริษัท ฯ ได้ดำเนินการผลิตอุปกรณ์ที่สามารถดูแลทั้งบุคคล สัตว์หรือสิ่งของที่คุณรักได้ตลอดเวลา โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ในนาม Shadow ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตาม (GPS) บริษัท ฯ ได้มุ่งเน้นและดำเนินการด้าน GPS มาเป็นเวลากว่า ๑๕ ปีและได้มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบก โดยมีผลงาน เช่น รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำ รถกวาด ดูดฝุ่น รถตัดกิ่งไม้ รถกระเช้า ของกรุงเทพมหานครกว่า ๔,๐๐๐ คัน รถบรรทุกขนส่งของบริษัทเอกชนกว่า ๓,๐๐๐ คัน เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการทำงานอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ มีการคำนึงถึงความปลอดภัย ในอนาคตจะมีการดำเนินงานในส่วนบุคคลมากขึ้นโดยเน้นหลักไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Home Security

OUR CLIENTS & RECENTLY WORKS

ลูกค้าที่ใช้บริการและติดตั้งอุปกรณ์ของบริษัท